Ikhona indzawo yami lapho ngiyophumula khona
Lapho ngiyojabula ngitfokote khona
Elibeni kulapho ngiyofihlwa khona
Etfuneni kulapho ngiyophumula khona

Ngalelinye lilanga ngiyohamba ngiphele
Ngiyohamba nginyamalale
Ngiyohamba ngitfule nomphela
Ngiyohamba ngiyolala etfuneni

Liyokhala licilongo mine sengihambile
Sengihambe ngalendlela bokhokho bami bahamba ngayo
Ngiyokushiya konkhe kwasemhlabeni
Tintfo temhlaba tiyosala khona emhlabeni
Etfuneni kulapho ngiyolindza khona

Ekhaya lenjabulo kulapho ngiyakhona
Ngiyobonana nemdali wetintfo tonkhe
Bengilutfuli kodvwa nyalo ngingumoya longapheli
Sengibuyela ekhaya, kodvwa ngiyondlula etfuneni kucala

Inyama yami itamile kulwa kepha yahluleka
Emandla bekasaphelile sekute bengingakwenta
Ngivumile kusomandla wangamukela, wangitsatsa
Etfuneni kulapho ngikhona, kulapho ngilindze khona