E lese e theoge
A e keleketle moo marameng
Lehono wa hlahlarega samma
O tlotlorega o sa fetsi
A ba sago kganyoga masogana

E lese e theoge
E go tseni yona phamokate
E be e iphetela wa e bitsa
Ke ra yona se sita dingaka
Yona ketapele ya malwetsi

E lese e theoge.
Ba boletsi bagologolo
Ba re sehlari sa mosi kego se katoga
Wena wa tsea mmodu
Wa thiba di tsebe tsa gago

E lese e theoge
Wago tshatsharela motshatsha mogopa
Tlogela go lla a go thusi selo
O moipolai yo a sa lle lego
Lehono di a go loma dinosi

E lese e theoge
O be o ba fetola o sa fetsi
O nyakallala masego ka moka
Bohle ba e kwa ka wena
Meetsi a gago e le a mehutahuta

E lese e theoge
Ba kae lehono batho ba le
Ba nyamaletsi boka meetsi
A nweletsi mobung ka moka
Ka ntle ke monola

E lese e theoge
Kgale bago kgala
O ba kgapha ka diatla
Lehono tshipi e hlagetsi
E lle ke mohlwa ka moka