Taba ye a e lwelago tsatsi ka tsatsi,
Setlwaedi sago gomela mantsu,
Ge re le mararankoding a leago,
Ke re aowa go baneng ba rena,
Ke re le ba laetsang mantsu a ponoka,
Kgane ke ye jwang nelete yeo?

Nke re hlabetswe ka tshwana tswafa,
A re sa kgona go ngwala mantsu ka botlalo,
Ke ra rena re ipitsang batswadi ba bana,
Ao wee, nke o bone molaets wa gona,
Mogwalo wa gona ke mahlabisa dihlong,
Le ditlogolo le ditloglwana e ba tseni.

Ka nnete re thupilwe bana ba thari ye ntsho,
Kgopolo e tshetswe ke mpholo o kotsi,
Kgopolo e tshetswe ke seja bohloko,
Ka molomo wa goja lehlabula a re,
Ke boloka nako kago dira bjalo.

Ra botsiso ya re tlela ra re,
Ra kgotsa kgotsang yela ya kgale,
Ra re yeo ae lebakabaka samma,
O kitimetsi kae ga naga re tsebe,
Ngwala mantsu ka moka ga ona,
Ka mopeleto wa maleba.