Ungabe usalila unomphela
Okwenzekileko kufana nokudaliweko
Yamukela ulise ukubalabala
Ngombana ithando lona aliboni

Nokungazi kuyafana nokungaboni
Ngombana wamuthanda yena wadlala ngawe
Wabakhafula boke ebebakuthanda watjhinga kuye
Wamuvulela isifuba sakho
Wamupha ithando lakho

Yena wakhetha ukudlala ngawe
Wakuthintitha njengeperengisi ebolileko emthini
Wakutjhiya ulembelele hliziyo yami
Wakutjhiya ungasathembi muntu emhlabeni
Wakhohlwa ukuthi umuntu akalahlwa

Duduzeka hliziyo yami
Ungabe usamlilela
Yamukela umtjhaphulule akhambe
Yamukela ukwazi ukuphola nokukhula
Kumile ithando elitjha