Nkosazane ngicel’ ukuthoba lenhliziyo yakho
Mntanomumtu ngicel’ ukulapha lenhliziyo yakho
Ngicel’ ukuyihlenga ngiyilaphe
Ngivumele ngib’ udokotela wayo

Sengiyazikhalela ngivumele ngib’ udondolo lwenhliziyo yakho
Ngicel’ ukuba yisinabelo say’ ukuze ngizokwaz’ ukuyivikela
Osekwedlule kudlulise kuzokuholel’ emuva
Ngifun’ uqhubeke nempilo

Ntokazi ngicel’ ubambelele emphethweni wenhliziyo yami
Ngifun’ uzwe ubumtoti bothand’ engiza nabo
Ngifun’ ugwanse kolujulil’ uthando
Ngifun’ ukleze uzidelise kweyam’ inhliziyo
Sthandwa sami ngicel’ ubambelele kwesam’ isandla
Asihambe sijubalale sthandwa sami
Asihambe siye kwezakith’ izintaba

Okudala kudlulise sibheke phambili
Sengikucabang’ usuthwabaza kwawakith’ amagceke
Lapho sekujabul’ izidalwa nezithunywa zakithi
Sthandwa sami ngiyakwemukela kweyam’ inhliziyo