Namuhla ngithe angibhalele wena nhliziyo yami
Ngizwa nginesifiso sokuzixoxela nawe
Ingakho namuhla ngithi Dear Nhliziyo
Yazi ngikubhalela lencwadi nje ngigcwel’ injabulo

Njini yokuphila kwam’ uzizwa unjani?
Kungab’ usaphatheke kahle yini?
Phela nhliziyo yam’ ubudlelwano bakho nami ngifisa bube buhle
Ngicel’ uke ungilalele ngikusingel’ ujabule

Namuhla ngithi Dear Nhliziyo
Ngifis’ ukukupholisha ngikwenz’ umamatheke
Ngiyayizond’ into eyenza wakhelwa ngaphakathi
Namuhla ngabe ngike ngikubone njenge golide

Sengicel’ ungithume komthandayo ngizokutshela
Ngifun’ ukukuyela kuleyo ndlovukazi yekhethelo
Ngifuna simphathis’ okwembali
Phel’ intombi yikhethelo
Nkosi yokuphila kwami hlal’ uthokozile njalo