Sengiqal’ ukuphelelwa wuthando lokub’ umkhwenyana
Sengifisa nokuluqed’ uthando lwami ngenxa kaMkhwekazi wami
Njal’ uma kuzophel’ inyanga ngithol’ izincwadi ezisuka kumkhwekazi wami
Kancane kancane ‘dear mkhwenyana ngilambile’
Kant’ ukuthi ngathath’ ingane yakho ngangizokondl’ umndeni wakho
Mkhwekazi wam’ angikukweleti

Mkhwekazi wami yehlisa manje
Ngazishaya zaphelele ngoba ngingafuni sihluphane
Ngangaz’ ukuthi ngifuna kube wuhlangana hlukana
Uma sengondla kwakh’ uthi awakh’ amadodana enzeni?

Mkhwekazi wami uxolo noDear Mkhwenyana bakho mina ngiyayehla lenqola
Ngase ngiganw’ isithembu ngingaqondile
Ngaphenduk’ uMondli ngingesiqumana
Kant’ indodakazi yakho yathi ngiyimpunyela yini?

Mkhwekazi ngicel’ ungixolele ngikhathele
Yazi sengihluleka nanokuthengel’ abashana uswidi
Angisakwazi nokujabulis’ umama wami
Ngoba ngivikel’ uthando lwami nendodakazi yakho
Mkhwekazi wami qheluka manje