Mkhwekazi wam’ ngazi nom’ usungibhalela lemfumba yezincwadi ngob’ ukhumbule umntanakho
Ngeshwa kuzothath’ isikhathi ukuziphendula ngoba angisazi lesikwelet’ engisikhokha njalo
Uma sekuzophel’ inyanga angisaphumuli zincwadi zakho
Kancane kancan’ uyagula
Kancane kancan’ uyesaba
Kanti sengaphenduk’ umvikeli womphakathi yini

Mkhwekazi wami kaz’ umukhwe wam’ uyazi yini ngalezincwadi
Bon’ osibari nabalamu bami bayathokoza yini ngalent’ oyenzayo
Kanti mkhwekazi wam’ uyisigebengu
Wath’ uma ungiganisel’ umntanakho wazibonel’ uNgqongqoshe wezezimali
Sekuyisikhathi sokuth’ umuntu adl’ izithukuthuku zakhe
Uma ngikhumbula kahl’ ukufundisa kwakh’ umntanakho ngakukhokhela
Ekubeni nami ngifundile
Nokumondla kwakho ngakukhokhela
Ekubeni ngondliwa nami kithi kodw’ anikhiphelanga abazali bami leyondibilishi
Mkhwekazi yaz’ angifuni ukuze ngivez’ ikhanda lami
Ngicel’ ungiphumuze manje

Wen’ sengathi sekumnand’ ukuthi dear Mkhwenyana
Mina ngithi dear mkhwekazi hlukana nami
Ngicel’ uhluphe ezakho zegazi
Abam’ abazali abangizalelang’ ikhwa labantukazane
Mkhwekazi wam’ kungcono ubuyis’ izinkomo zakith’ uthathe okwakho kwanele manje