Ingaba usisifo na okanye ungumbulalazwe?
Lumkela wayele irhamncwa elinoburhalarhume liqengqa kwanto
Ligqugqisa ligqibi’sizwe

Isantya sakho asinakufaniswa nanto emhlabeni
Xa wohlul’ngcaphephe ngubani na onokoyisa wena?
Ushiy’inkedama ngasemva wathabath’onina
Sigulo ndini esingenasizi?
Ulihlaba kwilizwe lonke
Ubathathile abaninzi
Abasashekileyo wabashiya benexhala

Sifo ndini esi singenayeza?
Bambi bathi masisele umhlonyane
Bambi baza noni noni
Kuyode kubenini ulilisa isizwe?