Maye!! Lafa elihle Kakhulu
Sezadlula lezozinsuku lapho sizwana
Sazisana, sihloniphana singabantu
Ngisho lezozinsuku sisaphana nezipho
Zika Khisimusi, sicula iculo elilodwa
Singomakhelwane, sidla ndawonye
Maye! Buyephi Ubuntu bakithi?

Abesifazane babepheka emakhaya
Bheka manje sebecwile ophuzweni oludakayo
Izingane zihlonipha, zithobela abazali
Bheka manje ziyabashaya, abanye
Bathatha ngisho izimpilo zabazali babo
Obaba no Malume babengabavikeli
Bheka manje bayanukubeza, babulale
Maye! Buyephi Ubuntu bakithi

Sesalahla namasiko ethu
Saze sadelela ulimi lwethu uqobo
Onembeza basiphelela, sabukela
Impilo yabezizwe Maye!
Lafa elakithi sibhekile, ngisho umdali
Wethu uthukuthele ngezenzo zethu
Bheka ehlisa ulaka phezu kwezimpilo zethu

Masithandaneni, sihloniphaneni
Umuntu ngumuntu ngabantu
Masibuyele emasisweni ethu
Maye! Buyephi Ubuntu ma Africa?