Buhle bendal’ubufana nekhwez’ lomso
Nkqwa nenkanyez’ibengezela
Uncum’ oluhle ngafung’ uyingelosi yoqobo
Ululonwab’ emphefumlweni wam
Uligugu neqhayiya emehlwen’am
Iqokelelekil’ intwazan’ukumilokuhle
Icikizw’okwebhabhathan’ ubuhle obu
Ichul’ ukunyathel’ ukuhamb’oku
Isidim’ esi yilent’ithandekayo
Iinwele zakho zinqob’ ezithandekayo
Buhle bendalo unguphumalanga sikothe
Uthetha ngelizw’ elimnandi kuvokotheke
Ukuthobek’ oku wakuncanc’ ebeleni
Uyacac’ uzelelw’ebubeleni
Yanga ndingabon’ abazali
Bona bazal’ imbelukazi
Etywinwe, yaxonxwa yaguda
Yaza yanomtsalan’ okwegolide