Ke adima tsebe ke bue
Ke bua ka ditsala tsa segompieno
Ditsala tsa gompieno ke bo meno masweu
Ba bolaya motho ba tshega le ena
Ba go ja direthe o sa itse

Ba bua ka wena fa o potela
Meno masweu polaya a tshega
Batho ga re lekane re se meno
Tota le meno ga a lekane

Ditsala tsa nnete ga di sa le teng
Tsa gompieno ditsala tsone, ba go baya dibola ba sa go rekekgele
Ke bo meno masweu
Ba bolaya motho ba tshega le ena

Tota tsa gompieno ditsala
Ke diphiri tse apereng bowa ba nku
Ba itira ekete ba go rata
Ka bomadimabe ba tlile gogo tlhaba ka lerumo
O sa lemoge.