Bošego
Iyoo bošego!
Iyoo bošego!
Wena bošego,
Wena bošego maja batho!

Tšeo di dirwago go wena di a makatša,
Ke tšona diphsešamare le dipherapelo,
Tšona tsa go šita paahle go ahlola,
Bangwe ga ba je di wela ka wena bošego,
Ge o ikgaša ba letša lona lentha.

Bangwe ge o ikgaša ba itia
molodi, ba nyakalla.
Ba tseba gore bjale ke
nako re yo phaphasela,
O kelemiša, wa kelemiša le
tšona dithaga tša melomomeso

Gobane mosegare e le dikgogo
tša go nelwa ke pula,
wena bošego, hle bošego.
Go wena o ruile mahodu eke mafotwana,
Go wena o ruile baloi eke matswiana.

Ke eng o sa swane le sekgalela,
Mogongwe e be retla khutša go se kgitla,
Mola mehlare e bolela e be re tlo kwa,
Tše kgolo ditaba.

E be re tlo nwa a mokgako ra kgotsa,
Hle wena bošego,
Re utulle diphiri re tsebe,
Re nyetlele re tsebe hle,
Re lapile go bintšhwa tlabje ke wena.