Besihamba nabo
Bebelapha khona manje
Bashonephi manje?
Ngokuphazima kweso abasabonwa
Waze wanonya wemhlaba!

Besihamba nabo
Ndlela yinye sebeyishintshile
Bakheth’ ekaNokufa
Yabaphosela ngale kwethuna
Maye! Maye! Siyabakhumbula!

Bayahamba bahamba sihleli nabo
Sisale nezinkulumo zabo
Bahambile abasekho banyamalele
Banyamalel’ okwentuthu emoyeni
Okwamazolo ekuphumeni kwelanga

Besihamba nabo
Zolo lokhu sijabule sidelile
Namuhla abasekho banyamalele
Anohamba kahle zihlobo nabangani
Nifike nilale ngokuthula nasemalibeni