Ndithwale unyaka usaqala amandla asekhona
Ikamva lisaqhakaza okwelanga liphum’lwandle
Ndithwale ngoku amaphupha angaka tshabalali
Intshaba zidane kalok uSatane uselu’tshaba

Njengo Daniel nam mandiphume kwezi ngonyama zelihlabathi
Ndithwale amaphupha afezeke
Izinto zenzeke
Hleze izolo alifani nengomso

Ndithwale ixesha lingekemki
Intanga zam zingekandishiyi
Okwentombi ilinde umtshato
Nam Nkosi ndisalindile

Ndisikelele Bawo
Kubhideke umtyholi
Kalok’mna nawe sinje ngesonka nebhotolo
Okomtya nethunga
Bawo ndithwale