Isikhwanyana sami esingilethela intokozo
Ngisho ngiphaphama ngivuka ngisiphuthaze
Ngilule isandla enhla kwekhanda lami.
Ngilule ikhanda ngibheke ukuba sisekhona na.

Ngingakhala ezimathonsi uma
Kukhona ongangebela sona.
Iyona ngane yami encane lena
Usana lwami lolu ngiyalutotosa.

Isikhwama esigcwele ulwazi
Sigcwele zonke izinxakaluphondo zemfundo
Ngiphuza kuso ulwazi imihla ngemihla
Ngincela kuso ubuciko mihla nemihla.

Isikhwama sami engiyongena naso
Ngisho empumelelweni.
Noma ngiduka nezwe ngohamba naso.
Ngisho senginemoto siyohlala esihlalweni
Eduze kwami.

Ngizithola sengisivula ngisho ngingazi
Ukuthi ngifunani kuso.
Siletha ithemba nentokozo.
Iwona umkhonto wami wokuhlaba ubumnyama
Ngiqonde ngqo empumelelweni.
Lesi sikhwama siwukuphila kwami.
Sigcwele wonke umsebenzi wami wemihla.
Sigcwele izikhali zami zemfundo ephakeme.
Sigcwele izinkondlo, izindaba, amanoveli
Sigcwele imidlalo yomoya nemidlalo yeshashalazi.

Sigcwele sithe qhu.
Sigqishelene sivale ngohlanya emnyango.
Kukhona wonke amathuluzi emfundo.
Ngisho sengizobeka umzimba phansi ngicambalale.
Ungibona sengivula uziphu ngikhipha incwadi ngincela ulwazi.

Lesi sikhwama yimpilo yami.
Ngisho ngiphaphama kusempondo zankomo.
Ngivuka ngiqonde enganeni yami encane,
Ngibheke ukuthi ayizingcolisanga yini ebusuku hleze yachama.
Ngibe sengiyesula ngiyifake inabukeni.

Lithi lingaphuma ilanga.
Ngiphuthume eziko ngibase eziko
Ngibase ixhokovane somlilo ngibeke amanzi
Ancede abe ntuku ngiwathele endishini
Ngigeze ingane yami.

Ngiqede ngikhwezele umlilo
Ngigxabhise iphalishi
Lithi lingavuthwa ngilithele esitsheni.
Ahlele kancane uzinyo bulala wami esesuthi
Umbone esebhaqaza isisu sithe mpu.

Kuyothi angasutha umntanami
Aqhakazise izimbali zakhe
Kwazise inhlabathi ivundile
Aqhikize izithelo zemfundo
Kuqhamuke amacebo ezinkondlo
Kuqhamuke amacebo ezindaba ezintsha.

Ngingaba ngumtshingo ubethwe ngubani
Ngaphandle kwakho “Bathelile”
igama engakwetha lona lelo
Ngoba uyisihlahla esithela ngisho ebusika
Ngisho lingaduma liqeqebule awudeli Bathelile
Ukhipha izithombo eziluhlaza cwe.

Qhubeka njalo Bathelile ulethe impilo
Kuwo wonke amaciko aseNingizimu Afrika
Ngena ezinhliziyweni zabo ubalethe ukukhanya.
Ukhona umthombo wemali nasekubhaleni
Kuphela udinga uthando nokubekezela.
Nwele olude Bathelile.
Ukhule njalo ngabadi.
Qhubeka uchithe amaciko ngamagama akhayo.
Bathi uma bewakhiphela ephepheni
Bawine izindondo.