Dula fase Molepo,
O e pshine ka thalokong ya dira gadi bonwe,
Yeo e saka ya bonwa Molepo ka bophara,
Ba sehlopha sa lena lehono,
Ba tshuga ge ba e tla gabo lena,
Ka tshugang yela ya kgale.
Ba tlile go thulana le dibapadi
tse lesome tee,
Gona lepatlelong la boragelo,
Eupsa nnete ke gore,
Ba kgahlanong le lesaba la lena,
Sehlopha sefe kapa sefe,
Legatong le lengwe le lengwe,
Thapo yengwe le yengwe.
Yeo e lebago dinong,
E thekgwa ke masabasaba.
Pshisagalelo ya bona ya penyo,
E fetoga tlhohloletso ye kgolo.
Ea ba tlhlohleletsa le bjalo,
Ba tlhohletswa ke lena,
Ka maatla ao a senago thaka,
Ao ke wona maatla a bathekgi,
Bathekgi ba hlwahlwa,
Ba fa dihlopha tsa bona maatla a hlwahlwa.
Thalokong Recrational and Cutural,
Mothekgi o mogolo wa Molepo derby