Ke kwele ka dipudi tsa tsela,
Gore le a hebahebetsa ka nna.
A le bopate bosego lena,
Le mfetositse lenaba la lena.
Le tshohlatshohla bjalo ka modu,
Yo o senang molato le ga tee.
Ka tsusa hlogo le a sola.
Ka robadisa hlogo le a sola.
Nnete kae gapa ke molato,
Kae lesa le gona ke molato.
Ketla iphahla ngolwaneng kae?
Gape kea kgokgothwa nna,
Ka selepe sa magagane.
Bolelang gore kele bakisa eng?
A ke nyake go hwela moro,
Mola nama e le ka pitseng.