Ngaphandle kothando lwenu olungumsimelelo ebomini bam,
Kweli lizwe ndifana nje nesiqhwala,
Ngaphandle kothando lwenu nina badala,
Kobu bomi ndifana nje nenkedama,
Ngaphandle kothando lwenu olukukhanya ebomini bam,
Ndifathula nje ebumnyameni ndifana nqwa nemfama,
Ngaphandle kothando lwenu olungumthi oluqilima,
Apha ebomini andinandawo,
Ndifana nqwa nomlwelwe engenandawo yokuncathama,
Uthando lwenu lukukukhanya,
Lukukhanya ngeemini zobumnyama,
Lukukhanya okuthe qwenge kwawemfama.
Bahlobo bam, uthando lwenu lungumfanekiso othe gca okhuthazayo,
Ngoku andikhathali nokuba ubani uthini kuba ndinabantu abandithandayo,
Luthando ndini ube ngumhlanganisi kwimihlambi eyalanayo,
Bendinga ndingayinkonjane phezu komkhiwane,
Ndinombelele intsholo enongiweyo nenobuncwane,
Bendinga ndingangunomyayi phezu komngcunube,
Ndintyiloze ndibongisele ngoluthando lungaka.
Kwowu! Ndiyanithanda bahlobo bam,
Zihlobo ndini zalentliziyo,
Ndakunibhala njengesihloko kwiincwadi zam
zobomi.