Ngikhalile ngihlekile
Ziphumile kuze koma
Bahlekile
Bakhulumile
Ngikhalile ngihlekile
Ziphumile kuze koma
Bahlekile
Bathe ‘Indoda ayikhali’
Bathe ‘Ngeke kuhlale kunje’
Bathe ‘Izinto zizolunga’
Bathe ‘Umsebenzi uzowuthola’
Bathe ‘Ungalilahli ithemba’
Bathe ‘Ngisindwe izinyawo’

Ngikhalile izinyembezi zingishiyile
Impilo ingisindile ngisindile
Impilo inamathuba bashilo
Osomathuba bengithuka ngethuka
Izinyembezi ziyizinkanyezi
Amanxeba awubufakazi
Izingozi ziyothotshwa
Izibazi bebengazi bebazi bebabaza bebazi begwaza
Ngamazwi nazi izinyembezi
Ngipholile iva likhishwa ngelinye

Bahlekile
Basheshile ikusasa alaziwa nezazi azazi
Okhalile ungcono kunothulile
Ogibeni ngiphunyukile
Izinyembezi ziphumile
Indaba yami ishintshile
Mntanami izinyembezi zakho bezingaweli phansi
Ngibatshelile
Bahlekile