Ruri ke bagale le bagalegadi
Bohle ba be ba iphihlile ka dintlong
Ba inotleletše ba tšhaba go ka tshwaetšwa
Ba ikgonere ba ipipile difahlego ba tšhaba Khorona
Bagale bona ba be ba le ka ntle ba tšokotšwa ke diphefo tša bolwetši
Ba retetše ba swere yona fela
Ba ikepetše dinala ba iphile thuto
E be e le ba pelo tše thata ba lebile pele
Ba wešitše tlou ba e remile molala
E wele tlou bagale le bagalegadi ba ipetha dihuba
Go be go thathafile eupša ba fentše