Ligongqongqo eliqokelela konke
Ngu gili ka nkqo ogila konke
Lirhamba elirhubuluza lirhewula konke
Lirhamncwa elikrumza konke
Tshini! Ngu Sathana uqobo lwakhe
Tshini! Ngu Sathana ndimbonile uneempondo

Kaloku bathethile oomongikazi
Bathethile oonondaba
Zipapashiwe iindaba
Singaqondi ba kanti inkulu lendaba
Batshilo besithi Masisik’umda
Izanda sihlale sizifafaza
Isifonyo ncaa ngalo lonke ixesha
Suka asakholelwa
Wabekwa Umgaqo ngapha kwawo satsiba
Kanti sitsibe elikaPhungela
Xebe! Sitsibe uPhungela ubuqu

Suka lafuth’irhamba
Larhubuluza lirhewula lixhwiphila lixel’umrhwaphilizi
Lagragrama irhamncwa
Lagrumza ligranyuza likrumza ligqugqisa
Lisixutha iinkokheli, izizalwane nabantwana
Sexhungu Sanxunguphala
Senkamalala Sanexhala
Saqala saqonda
Saqala saziqoqa
Ngqondo zaqiqa
Satsho saqonda
AYINGOMDLALO LO!
NGU WAYIDLOKOVA. ….