Aph’uhamba khona enza
okulungileyo ingakumbi
aph’uchitha khon’ixesha lakho
elininzi kungaba semsebenzini
wakho okanye ekuhlaleni
Be familiar with your GREATNESS.