Umdal’ ungiphile isipho esiyintandokaz’ empilweni yami
Isipho esingenz’ umuntu ebantwini
Bengizitshel’ ukuthi isipho esingatheni kant’ isipho esiyingqayizivele

Anele amandla ami ngawe ntandokazi yami
Inhliziyo yami igcwel’ intokomalo uma uthi baba lapha kimi
Ngizibone ngawe ubuqotho bami ngokuba ube uzinyo bulala wami

Anelisisa isibaya soMajoka noNdindi ngezinkomo ndodakazi yami enhle
Sithokoze ngawe sinomama wakho
Phela wena wawuhlelelwe ukuthi ube khona

Izifiso zami zijulile kakhulu ngawe ntokazi yami
Noma amandla enganele kodwa ngizokhipha nasozwaneni
Ukuze ukhule ube inkanyezi eqhakazayo

Anelis’ inhliziyo kayihlo nonyoko ukuze uzothola izibusiso ezinzulu ndodakazi yami
Uthand’ enginalo ngawe aluchazeki
Ngiyokuthanda ngize ngiye kwagoqanyawo Anele mntanami