Kanti kutheni mva nje nitshintshe ubunina?
Mandulo pha benithi nakubona nincome okanye nigxeke!
Kunamhlanje nje awendoda abona utshaba.
Nithi amanina aya kuphila ubom’ bentshontsho kobanini na?

Ndithetha ngamehlo athi xa ebona ibhinqa abone ixhoba
Ngamehlo anjani na la ahlula ingqondo.
Kunamhla nje nentliziyo ithande kuba ethe-ethe.
Baphi na abakhuseli bamanina?
Aphi na amadoda okwenene?
Kwakukhe kwanje phi na mawethu?

Kunamhlanje nje amadoda athethelwa ngamehlo.
Kazi imilomo yabheka ngaphi na!
Ndithetha ngamehlo angenasana namntu mdala.
Kuthi kwakuvela indoda luqale uloyiko kumanina!

Hayini madoda khanisebenzise amehlo ngokukuko.
Nithi ikamva lamanina liya kuqaqamba njani
Xa nizithathela eyonanto inexabiso kubo.
Nithi amanina aya kuphila phantsi kwalengxuba kaxaka koba nini?
Konele ngoku masibuyele embo zinto zakuthi!
Mabhetyebhetye avelaphi la aze kuxaka ngomzuzu wokugqibela!