Lomzi ubufudula kukwamlebese,
Bebusithi bukhanywa bube obunye bubilel’uhluzwa,
Buthi obunye bubila kube kupholiswa izidudu,
Zange baphela utywala kulomzi,
Lo mzi ubungenamini itheni inga ngumzi-mveliso wenkoduso,
Bekusilwa kungajongwanga nzuzo,
Besiquqa sibuyelela apha okwezulu laseMthatha,
Abeshushu yivanya amadoda ahamb’saneka izabatha,
Zibeshushu zingazi namagama azo iziyatha,
Aphume amadoda ejije amabatha,
Gabula mlobi weentlanzi kulomzi sasibuya iqaqamb’iminatha.

Kodwa xa kunamhla asisaboni kwamiphanda,
Kaloku ilali yayizicel’apha iintsipho,
Kodwa xa kunamhla lo mzi awusenayo noba ibenye ibhekile,
Kunani ukubona nokuba yingxowa yenkoduso,
Yhini! Na umzi owawufudula ulikhaya kumadod’elali,
Xa kunamhla imfudumalo yalomzi yimbali,
Ebantwaneni inga sibalisa amabali,
Ayisekho na eminye imizi esilayo kule lali?
Yhini! Na umzi owawufudula ufudumele,
Ngoku uligxamesi gxebe ubuhlanti beebhokhwe,
Yaze yanzima noko kele idyokhwe.

Iphi na eminye imizi esilayo?
Siyafa lunxano.