Egula bekungekho moto ezomsiza
Akasekho zigcwele igceke izimoto ezinhle ngemibala nawe ungabala
Egula bekungekho ofika ephethe ukudla nokuthwele iqongo ekhanda
Akasekho baza bethwele amaqongo okudla
Egula bebengafiki bezombona
Akasekho sebefuna ukubona
Egula bekungekho oza kuye ezombonga ngegalelo lakhe abe nalo emphakathini
Akasekho babonga igalelo lakhe abe nalo emphakathini
Esaphila ubengenabo abangani
Akasekho baningi asebezenza abangani bakhe
Esaphila ubengazithandi izinto zesintu
Akasekho usefika ngamaphupho ufuna izinto zesintu
Ekuphileni nasekufeni luyini lolu shintsho?