Luyephi na uthando?
Uphi na kewona umonde?
Iphi intlonipho?
Sipha na sona isidima sethu?
Ndithetha ngamanina
Ndithetha ngeentombi!
Ubomi bethu buyaphela sijongile
Ubuntombi bethu buthathwa ngenkani
Siphila nje siphilela ukubulawa
Ndithetha ngentlalo yethu mabhinqa
Kwabangasa siyadlwengulwa
Kwabangasa siyabulawa

Siyintoni na thina kwelilizwe
Lento nje singenokuphila?
Ndibuza kuni bootata nani boobhuti
Yintoni lento nisenza yona
Bubuhlungu bantoni obu
Sibuvayo ngenxa yenu?
Bekumele ukuba nisikhusele
Bekumele ukuba nisithande
Kodwa hayi niyasizonda
Mabhinqa ndithi phakamani!
Siqaqambe phakamani!
Sizilwele,sekwanele ngoku!
Masiyeni phambili silwele inkululeko yethu nabantwana!