Waze walinqika ilitye elinembovane
Yini ukuzixhoxhela isikhuni somhlakothi, awazi na ukuba indlela ibuzwa kwabaphambili
Kowu! ikhuba livumbulule ifubesi
Angen’amanz’endlini kaloku uzitsalele ngomsele
Ubungazi, wawuthi wenz’okulungileyo

Wawungazi na ukuba umntu lukhaka kampethu
Wawungazi ukuthemb’umntu bubuqholo bengcuka
Umntu ubhed’idlaba
Imfazwe iqal’eziko
Ungabomthemba umntu
Ungabolindelanto mtwini uzophoxeka

Namhlanje umntu uyakuthanda ngomso luphelile
Namhlanje umntu uyathembisa ngomso akujikele okotywala esiswini
Ndithetha ngomntu ozohleka nawe aphind’akuhlebe nawe
Hayi nditsho lo uzomabela intlungu yakho ngomso ayoyabela abanye
Umntu uyakuthembisa amathumbu wesikhwenene

Akukho nto ikukuthembel’emntwini
Kowu walinqik’ilitye elinembovane
Namhlanje uyakhala uyakhalaza
Namhlanje ukrakra umphefumlo wakho
Umoya unzima
Unjalo othemba lakhe lisemntwini

Kaloku umntu uyajikelana ungumalal’ephenduka
Akukhonto ikukuthembel’emntwini
Akukhonto ikukubambelela emntwini
Uthando, isineke, nokunyamezela ngumlilo wendiza kuye

Ungamniki ukuthembeka kwakho hleze akwephule intliziyo
Umnganiki intliziyo yakho hleze kuthi kanti ayibambe ngenaliti
Xawufun’uvuyo ungathembi mntu
Zithande uzithembe uthembe noThixo kuphela

Ithemba nguThixo buza koHannah no Abraham, nditsho no Yhobhi
Ithemba ngumdali buza koMose no Sarah kuba kaloku indlel’ibuzwa kwabaphambili
Ewe isiziba ziviwa ngodondolo
Ungamthemb’umntu akathembakali!
Ungamthemb’umntu uzolimala
Isala kutyelwa sibona ngolophu