Usiminxile sakhohlwa kukuphefumla wasiqoqel’ezindlini ngophanyazo.
Awasinika thuba lokwenza izicwangciso ngobom’bethu nangengomso lethu.
Sibe ngamabanjwa noxa singabakhululekileyo wasigqogqa kwiinkalo zonke.
Wasimisela imiqathango engqongqo.
Wasivalel’ebhotweni wasipheka sadubhuka.
Usinqwanqwadile ngomnquma de bambi banabel’uqaqaqa.

Uthe chu nathi okomvumbi kwiimvula zehlobo.
Saguqa sadomboza kuwe sisenza isijwili noko awukuselangaso ukukhala kwethu.
Sibaqongqothile oovimba bethu sasala sizimpula zikalujaca, silambatha kuba kaloku inxele lika khetshekile belisimele ngeenyawo.
Watshaza nombel’obubhongxile ebesifudula sisinya kuwo.
Kwaphela ulonwabo usizi lwagunya ngamandla.
Unxano lwangentla indyebo yakhwelel’indlala.

Zaqungquluza iintombi nonyana babantu wahamba umlisela nomthinjana wakowethu kwasisankxwe kwilizwe liphela.
Zahamba izithwalandwe nezikhakhamela neentsika zemizi zingayolelanga ngenxa yakho.
Awunantloni kambe ngokude uthabathe nabakwalizwi, abavakalisi beendaba ezilungileyo.
Usimise mantsantsa sabila sisoma usiphefumlisa ngenxeba mihla namalanga wasilumla kwizinto eziligugu neqhayiya kuthi, usehluthe intlaka emlonyeni saphulukana neemfanelo kwanamalungelo wethu.
Sakuthobela de wathoba nabasemagunyeni ngoba ubuligongqongqo eliqongqoloza yonk’into, ulum’upholisa njengempuku.

Ngxasho ke uthini kengoku? Icebo lakho lidulile sele liculwa naziintaka ulwamvila lwakho lwaziwa nanguthathatha, xa kungoku kuwe imela igobel’esandleni.
Kaloku isinamva liyabukwa.
Nathi siphumil’emakhamandeleni sidloba ngokwamankonyan’eqhawulise esisingeni.
Iwile imixokelelwano ubusikhonkxe wasiqamangela ngayo lide laphuma ikhwezi ebesijolise amehlo nethemba kwanenkululeko yethu kulo.
Yegqitha netshinyela yelifu ebelisigubungele, lilonke sithi qab’unoqomba efile nje.
Sifikile nesakho isiphelo kakade okungapheliyo kuyahlola.

Yifa nawe, yifa nawe Corona ndini!