Mkhululen’ agoduke!
Benimbonile egcuma phambi kwenu,
Etyiwa ziintlungu esisigculelo. Ephum’
Engen’ezibhedlela, athi eseGeneral abe
eseTygerberg.

Khululani iimbophelelo zamaqhina entlungu
Ngaye ezintliziyweni zenu .yamkelani kub’
Isimo xa sinje asitshintsheki umkile inene.
Hlabelan’ingoma qha nina nimkhaphe aye
Kwelokhaya lokugqibela.

Sulan’ezonyembezi mawethu! Sazi qha kwelikhaya
Akusabuyi kubekho kuqhuma kwanqawa. Kuba kaloku
Ixhego lalapha liyibekil’inqawa. Masomelezane kento
Zobawo, akuhlanga lungehlanga.

Xhomani ezobhatyana zenu nosul’amehl’ukuze
Nibone. Niqale ke ukujikeleza nifun’iipeki
Neefotsholo. Siyokulenzela indawo yalo
Entsha yokuhlala. Isitulo ebehlala kuso, isitya.
Kwanebhed’ebelala kuyo nayo yonke into
Ebeyisebenzisa akasayi kuphinda ayisebenzise.
Xolani ke, namkele nto zobawo akuhlanga lungehlanga.