Aw Qaqamba ntombi yakwa Qalanto,
Ntombi egqamileyo neqaqambileyo okwegqabi lomquma;
Kugqitha uqwithela, kutshone ilanga,
Kodwa ndishiyeka ndithe gqa amehlo kuwe,
Ndithi kome nemiqala, kubekaphi kuqhoqhoqho?
Yiyo nalonto wothi gqi ndileqeka emva ok’omleqwa!
Ndithini ke ukungaqhayisi ngawe?

Ngxe ke ntozo Bawo!
Noba ningazixhela igila,
Nixhobe ‘de nifune undixuluba ngeyam lentombi!
Mazixole intliziyo zenu madoda nilale ngenxeba ngeyam lentombi!

Ah! Nzwakazi
Ah! Qaqamba ntombazana!