Abana bani kanjani besekhona?
Abana bani kanjani amabhinqa esekhona?
Abana bani kanjani amabanjwa esekho?
Abana bani kanjani oonontlalo ntle besekhona?

Ujani umntwana ongena bani?
Banjani abantwana abangena bani?
Ukuba abana bani ukuthi?
Nanku umbuzo phendulani sizwe esintsundu?

Abana bani kanjani isizwe sisukhona?
Abana bani kanjani izizwe zisekhona?
Abana bani kanjani izizalwane nezihlobo zisekhona?
Abana bani kanjani izalabane zisekhona?

Abana bani kanjani umphathi esekhona?
Abana bani kanjani umphakathi usekhona?
Abana bani kanjani mna nawe sisekhona?
Abana bani kanjani urhulumente esekhona nomanyana looi
Lwangalwesine lusekhona?

Ukuba asibanaki?
Ukuba asibafuni?
Ukuba asibathandi?
Mazesingabasoli xa besijikele
Baguquke beyimigulukudu, izigebenga, izidlwengu behamba betheng ngenizimba.

Yinyani ukuba abazali begazi abasekho emhlabeni?
Yinyani ukuba abantu abazala aba bantwana abekho emhlaber
Yinyani ukuba abantu abazalana nabo abasekho emhlabeni?
Yinyani ukuba umntwana uyathengwa apha emhlabeni?

Masibuyiseni indebe endala ethi umntu ngumntu ngabantu
Masibanyaneni njengabantu bomntu omnye
Masithandaneni njengabantu bomntu onmye
Masibeni yitlaka nexolo

Ubuntu mabande ezweni
Mayiyeke usenga etholeni
Kakade endala ayizange incance etholeni
Kakade endala ayizange incance etholeni
Ndiyeke nditshone emboneni