Ubuhle bam buqhakraza ngobusuku,
Iziqhamo zam azaziwa ncasa xa behluthi,
Isandla sam sijongelwa phantsi ngelixa isondlo sam silityalwa,
Umzila wam uyagqunyelelwa,
Kambe kugqama amasebe iingcambu zilityalwe,
Kodwe ndingu-Titshala.

Bandijongela phantsi besithi ndihlawulwa amandongomane,
Bandenz’intlekisa esidlangalaleni bendinyathela
Ngenyawo ezinodaka okonomqondiso ongenaxabiso,
Bathi nesizukulwana esizayo asingeke saphupha sifana nam,
Mna ndingumgqomo wokulahla iindladiya umfanekiso wentlikisa,

Kodwa nangona kunjalo ndinguTitshala.
Ndikhe ndazula-zula egunjini ndifundisa,
Banditsala ngengwatyu abafundi kwaphel’isidima sobudoda,
Ndaxibilila ibhatyi yam ndatsal’uswazi,
Bandimangalela ndakhonkxwa ngumthetho,

Isakhono sam sisemngciphekweni wokuphela,
Bakhe bandixela nasebazalini beza bebaleka,
Okwezixhophothi zoobhonyongo bandinyola ngeminwe enozipho,
Bandithuka ngazo zonke ezasemhlabeni,
Ndasonga izandla ndababukela.

Bonyanyile bendithufela,
Kodwa nanamhlanje ndisatsho ndinguTitshala.
Ndike ndafika endlini ndinomsindo,
Ndike ndafika endlini ndihamba ngamagaja,
Ndike ndafika endlini ndidakumbile,
Ndike ndafik’endlini ndiqumbile ,

Imiqamelelo yamanzi ilil’indoda,
Ndike ndafixiza ndiqalekis’olubizo,
Ndike ndaqalekisa uThixo ngondidalela lento,
Ndike ndaziva ndidelekile ndiyinto engento,
Ndike ndazifumana ndisebungozini,
Kodwa nanamhla ndisangqisha ngenqina ndisithi ndinguTitshala.

Bake bandibuza injongo yam bendinyevulela,
Bake bandinyonyozela bendeya,
Ndabaphendula ndisithi ndibizelwe ukuphucula iintsapho zenu,
Bakhuza abakholelwa besithi inokuba ndicinga ndisisiThixo,
Ndaphendula ndathi ndisesinye isithunywa seziThixo,
Kaloku ndinguTitshala.

Owakho umntwana ndimfundise ukubhala igama,
Ndimfundise ulwimi lwakhe nolwasemzini,
Ndamfundisa izibalao nezifundo zobuchwephesha,
Ndike ndamqhuqha isimilo ndimfundisa indlela yokuziphatha,
Ndamfundisa ubuhomba nokubamba ixesha,

Ukhe weza kum elila kanti intsusa isemva,
Ndikhe ndamthuthuzela ngemini zobunzima,
Ukhe weza kum edakumbile,
Ngomlilo wam ndakhanyisa wonwaba,
Uke weza kum exakiwe ndamvula amehlo waqabuka,

Sikhe sahlala mna naye iiyure ngeeyure sixoz’umphini,
Sikhe saxabana salwa,
Ndike ndamoluleka ndimbetha,
Ukuphuma apho ndamfaka ebudaleni,
Bendikho kwixesha lakhe lokufisa,

Apho uthe ephuma endleleni ndamfaka emzileni,
Ndimxoze wangumphini weli lizwe,
Namhl’uthwel’isidanga nguGqirh’usoqoqosho,
Igqwetha inkcuba buchopho,
Namhla sisifundiswa esixhagwe ngamazembe,
Namhla sisifundiswa ichostile elinxiba amakwayi-kwayi,

Namhla uwulibele umsebenzi wam,
Akandijongelanga ntweni,
Namhla uyandenyelisa undenza intlekisa,
Namhla uzibona emkhulu kuna undenza intlekisa.

Kakade abantu bazakuyilibala imisenzi yakho,
Kakade abantu baza kuzilibala iintetha zakho,
Kodwa abasoze bayilibale indlela obenze baziva ngayo,
Nangoku ndingu-Titshala.