Okuningi ukwenzile
Ngemicabango ngakhile
Ikusasa liqhakazile
Ngamadolo ngiguqile
Ngenhliziyo ngifisile
Unembeza ungakhile
Ngamagama babekile
Amabali amathathu

Ngothando lwakho ngiwabhidlizile
Kolwakho uthando ngicwilile
Kumzwangedwa ngiphumile
Elethu liqhakazile
Olwethu lukhulile
Phela uzubukile
Nami ngikuvumile

Ilokho okubalulekile
Kuwe ngizohlale ngithembekile
Wena uzohlale uthandekile
Ngokothando bengidukile
Manje sengitholakele
Onjengawe akajwayelekile
Ngiyethemba angisoze ngakhala ungishiyile

Phela baningi abashimile
Kungezinsuku zatshwala soba nabantwana sibusisekile
Uma nginawe nginothile
Uyikho konke engikudingile
Ngibonga uthando oluthobile
Engilutholile
NoMdadi usihlengile
Ayi cha ngikuthandile