Inqanaw’ izikil’ esizikithini solwandle
Ukufa kusibhexeshile
2020 siwusonga sinyembezana
2020 siwuvala simanxebanxeba
Sisemaphikan’ ukufa kusikhefuzelisile

Zihambil’ inkonde nenkondekazi
Andulukil’ amaqhawe
Iintsika zifel’ emfazweni
Amagorh’ asishiye sibamb’ ongezantsi.
Silwe kophuk’ iintonga
Silwe kwamdak’ isali
sinyuk’ umnqantsa wentaba

Sizwe sakuthi qinani yomelelan’
indlela isende
Thuthuzelekan’ akulahlwa mbeleko ngakufelwa.
Xhobani nikhaliphe niyohlasela
Hlaban’ umkhosi siyolwa
Imfazw’ ayikapheli

Mayihlale phants’ ibambe umthetho

‘Wash/sanitize your hands regularly’
‘Cover your mouth and nose with a mask’
‘Keep social distance’

ZIGCINE UKHUSELEKILE