O sehlogo bjale ka pula yeo e sa tshepišigo balemi
O robile tša batho dipelo
O dišitše bjale ka lešaedi la go sohla nama le befetšwe
O pelo ntshororo, o imetša setšhaba ka moka mathata o sa ba lemoša.
Wa tliša malwetši bjale ka baeti motseng.
Wa tliša mahu bjale ka tšhelete ya mphiwafela Ruri o sehlogo ga o naganele bana ba mpa ya gago

Banna! Basadi! Bana! Baswa! Moo gona ga ke sa bolela. O thubile bokamoso bja bona bjale ka lesea le thuba lee.
Bontši bja batswadi ba rena ba feletšwe ke yona mešomo Tlala ya aparela motse. Ke hlakahlakano fela nageng ya Afrika Borwa.
Banyadi le banyadiwa ga ba na lesedi la go keteka lona tšatši la bona Ka lebaka la yona hlakahlakano ya ngwaga wa 2020
Ruri dipelo di robegile!