[Sibona esisibini sigqiba ngento yoba simenze unkosikazi kaSipho.

Sizwe: Tata ndifuna ukuxelela uba unyana wam ufuna ukutshata. Kwaye yonke into imingendlela.

Ndumiso: USipho? Ebonakala eselula nje lomntwana?

Sizwe: Hayi tata ayinangxaki lonto. Nam yinto ebendiyifuna futhi besele ndizombuza qha wathi unkosikazi mandimlinde. Kwaye ezintwana kungcono zitshate ngoba zivele zimithise. Ngoku umntu kufuneke ayotshata lonto ayimithise pha esithubeni, nto leyo ingakhonzi nokhonza ngoku mna ndifuna atshate apha enkonzeni.

Ndumiso: Ndiyakuva Jol’inkomo. Kengoku inoba uzothatha bani osele eqabukile?

Sizwe: UAphile tata angalunga kwaye noSipho angakuvuyela oko.

Ndumiso: Ewe, ewe. Yazi ndimlibele tu lomntwana uzimisele kangaka elukholweni. Ewe ndizakucelela nje amadoda abemahlanu apha enkonzweni akukhaphe ngolwesine.

*****

[USipho uphuma emotweni noNontle emvale amehlo. Eyomngenisa kulo hotele bayakuyo.]

Sipho: (emvula amehlo) Surprise!

Nontle: (ethukile, itafile ibomvu krwe. Hayi ku gcwele izimuncumuncu zodwa apha) Wow!

Sipho: (emhlalisa esituleni) You are welcome.

Nontle: I am happy to be.

[Bahlale ke apho bentyisana kuyilonto.]

Sipho: (Waguqa ngamadolo emjonge emehlweni) Sithandwa sam.

Nontle: (emangekile) Sipho.

Sipho: Ndiyakuthanda, andiyonto ngaphandle kwakho. Zange wandiphoxa oko ndaba nawe. You are my friend. You are my sister. And you are the love of my heart. You are the reason I am alive. When I am in the wilderness you are with me. You do not tear off my tears when I cry instead you cry with me.(zehle inyembezi kwesisibini) You’re the first person to tell me that I am handsome.

Nontle: (ekhala) Please hle.

Sipho: You gave me my first kiss. You said you do not want to have sex with me and I respected that, now I thank you for saying so. Nontle Njodo, will you marry me?

Nontle: (ekhala)Yes, yes, yes!

Sipho: (emfunqula emsa endlini yokulala bencamisana kuyilonto) I love you baby.
[Ekuseni sibona uSizwe ehleli nenkosikazi yakhe uNosive bayaphunga.]

Nosive: Uhambe njani izolo ndilibele yazi ukubuza.

Sizwe: Kakuhle kakhulu nkosi kazi. Sibonisene ngoAphile kwaye siyomcela ngolwesine.

Nosive: Aphile! Aphile lo ucula umculo wokholo. Onkosi yam saze sabusiswa kwelikhaya. Ndiyamthanda lamntwana. Sele uthethile kodwa noSipho?

Sizwe: Ndifike engekho pha endlini yakhe izolo nd’zothetha naye namhlanje.

[Kungena uSipho esagqiba uthetha.]

Sipho: Endlini.

Nosive: (bavume imolo) Ufika sele ndigqibe naloti. Phofu uzazenzela. (eqoqosha isitya ezisa ekhishini)

Sizwe: Hlala ndoda sithethe.

Sipho: Nam bendikufuna. Khawutsho uthini mdala.

Sizwe: Ndiyile kutata umfundisi sathetha sagqiba.

Sipho: Ewe.

Sizwe: Siye saboni sana ngoba uthathe uAphile.

Sipho: Ubani?

Sizwe: UAphile nyana. Ufundile, uyacula, usindisiwe kwaye ukule naye enkonzweni. Siyomcela ngolwesine.

Sipho: Oh! My God! Am I dreaming? Is this real? (evale amehlo ezibambengezandla entloko)

Sizwe: (engxama) Kanti wena ufuna bani?

Sipho: UNontle tata. UNontle Njodo. Lo ufundisa pha esimbileni. Sele ndimcelile futhi.

Sizwe: Ubani? Nantombazana yapha kwaNjodo? Unotshe kwam. Lamntana akafundanga njengawe. Jonga kowabo ujonge apha. Soze udelelize umzi wam kwedini. Khona umakhulu wakhe uzamshiya nobani.

Sipho: Tata ndiyamthanda uNontle. Ayithethi lonto uba uzomshiya yedwa sizamqashela ugogo wakhe. Nxa sele sokhile azohlala nathi.

Sizwe: Sipho(esukuma amengenyawo) uba awumfuni uAphile ndoda, libala ngomtshato. Hamboxelela lanto uba awuyifuni uba ufuna ikamva elingcono. (aphume amshiye.)

***

Yitsho: Ungenza njani ngoku ukuba ubunguSipho?