[USizwe nje ngesiqhelo udlula kubahlobo bakho. Bambona esekude ehambela phezulu.]

S’busiso: Ude wazifumana eza zinto?

Sizwe: Andikazifumani, kodwa uSisipho uzakuzichaza ethand’engathandi! Ndimshiye ndimtshixele endlini, uzakude ayitheth’inyani.

Lindile: Uncedile umtshixele, inyani uzakude ayithethe.

S’busiso: He majita, niyawubona phofu lamsi mninzi?

Lindile: Ewe, futhi ngathi uthi gqi ngase New Section, inoba kwenzeka ntoni?

Sizwe: Masambeni siyojonga, asikangeni isikolo.

[Bahambe bayojonga. Xa befika eNew Section bafika sele kugcwele ngabahlali bezama ukucima amatyotyombe ebesitsha ngumlilo; kuquka netyotyombe lakulo Sizwe. Abahlali beve ngesikrakra isikhalo siphuma etyotyombeni lakulo Sizwe, bathe bezama ukungena phakathi abakwazi kuba bekutshixiwe. Emveni kwenzame zokuzama ukuvula amatyeli ngamatyeli, bade bavula kodwa bavule sele enzekile umonakalo. Bafike uSisipho ethe tywa phantsi sele erhaxwe ngumsi de wawunabel’uqaqaqa.]

[Kusemsebenzini ka Nokhanyo.UNokhanyo uxelelwa ngentlekele eyehle eNew Section.]

Nozuko: Yentombi, uvile phofu ngeshwangusha elehle e New section?

Nokhanyo: (ebhidekile) Shwangusha lini na elo?

Nozuko: Kuthwa kutshe kwangqongqa kulontlekele, kusweleke nentombazanyana ebivaleleke kwelinye lalomatyotyombe.

Nokhanyo: (othukile)Yinto eyenzeke nini na leyo? Kuba mna ukuhamba kwam yonk’into ibingendlela.

Nozuko: Kuthwa yenzeke ngoku kusasa, ngezithuba zentsimbi yesibhozo?

Nokhanyo: Ukuba kunjalo inokuba yonke lonto yenzeke abantwana bam besesikolweni.

Nozuko: Masithembe njalo.

Nokhanyo: (ebethelwa luvalo)Xa ndisiva esi sinduluko, andikwazi ukuba ndiqhubeke nokusebenza, mandicele kwabasemagunyeni bandikhulule.

[UNokhanyo ucela ukubuyela ekhaya.Ukufika kwakhe eNew Section; wothuke waqothololo kwindlela ekungayo. Akasaboni nalapho belakhiwe khona ityotyombe lakhe kuba kububugoxo nje endaweni yexhwayela. ]

(Ubuza ku Manyawuza unobangela womlilo.)

Nokhanyo: (othukile) Akhange ndiwuqonde ukuba mngaka umonakalo owenzeke apha, ubangwe yintoni umlilo?(enesingqala) Kuzafuneka ndiqale phantsi ngoku.

Ma’Nyawuza: Ungakhathazeki, ningabe nihlala pha kwam de nibe niyakwazi uzimela kwakhona.

Nokhanyo: Ndiyabulela, Ma’Nyawuza, umlilo lo ubangwe yintoni wona?

Ma’Nyawuza: Kudubule intambo zombane, unobangela wokudubula kwazo ubungekaziwa. Ngexesha bekusitsha abahlali bazamile ukuvula kwakho kwabe kutshixiwe, kodwa kuthe bevula wabe uSisipho… (athi cwaka)

Nokhanyo: USisipho etheni? Ndixelele Ma’Nyawuza! Kwenzeke ntoni?(eduda kukoyika)

Ma’Nyawuza: Inzame zokumkhupha uSisipho esaphila ziye zaphelel’emoyeni. (elila) Nokhanyo uSisipho usishiyile.

[UNokhanyo asitsho isikhalo.]

Ma’Nyawuza: (emthuthuzela) Yomelela sisi, uThixo engumncedi; nale iyedlula.

*****

[Ngumhla womngcwabo. Ilanga libalele, uNokhanyo nonyana wakhe uSizwe balungiselela ukuya kwiholo lase Methodist, apho izakuqala khona inkonzo yomngcwabo.]

Sizwe: Mama, ingaba utata uza kubakhona namhlanje?

Nokhanyo: (etshintshe ebusweni) Sizwe andifuni nothetha ngaye lowo, andiqondi nob’uyazazi uba uzele.

Sizwe: Wamkiswa yintoni uTata?

Nokhanyo: Lid’ibali. Utata’kho ibingumntu ebephuma nomsebenzi; ebadla ngohamba kodwa aphinde abuye, (athi cwaka okomzuzwana). Ugqibela kwam umbona yayingumntu oza kukhawuleze abuye; ebesebenza e-Johannesburg yena engowase Zwart Water. Emveni kweminyaka emibini emkile ndeva sokusithwa unomnye umntana oyintombazana.

Sizwe: Akasacingi nocinga ngathi? Kuba ndiyamdinga ebomini, nanjengo mntana oyindodana kukho izinto ebendingathanda andicebise ngazo.

[Kungena uMa’Nyawuza besancokola njalo.]

Ma’Nyawuza: Masibengathi siyagxabhagxabhisa, (athi cwaka okomzumzwana) ingaba andiniphazamisi phofu?

Nokhanyo: Hayi, noko akhonto ingakho, nathi besilinde wena sizohamba.

Ma’Nyawuza: Masambeni ke ukuba nigqibile.

[Bayaphuma baya eholweni lase Methodist apho umngcwabo uza kuqala khona. Eholweni kuzele lusapho nezalamane, kunye nabafundi kuzothwa ndlelantle kule ntombi.]

Sizwe: (ezithethela ngaphakathi) Ukuba ngaba uS’busiso no Lindile ngabahlobo bam abasenyongweni kutheni lento bengekho bona apha?

[Esazicingela njalo kungene umfundisi kuphakanywe kuculwe.]

Mfundisi: Ndizakubulisa izihlobo nezalamane ezithe zalahlekelwa ngumntu ebebemthanda. Ndibulise abantwana besikolo nootitshala, naye wonk’umntu okhoyo apha ngolusuku lwanamhlanje; ndithi bhotani.

[Kuphendulwe libandla.]

Mfundisi: Mawethu ngokuzama ukonga amaxesha andizubamde, inkonzo yanamhlanje imfutshane gqitha. Sizakufumana ke isifundo sethu sanamhlanje kwincwadi ka Yohane, isahluko seshumi elinesithandathu siqale pha kwivesi yamashumi amathathu anesibini siyoma apho inkosi ithanda ukuba siphele khona. [atsho efunda]

“Yabonani kuza ilixa, nakaloku lifikile, lokuba nichithwe, elowo aye kowabo, nindishiye ndedwa. Ukanti andindedwa ngokuba uBawo unam. Ezi zinto ndizithethile kuni ukuze nibenoxolo kum. Ehlabathini niya kuba nembandezelo, yomelelani mna ndiloyisile ihlabathi.”

Mfundisi: Ngalomazwi ndithi akuhlanga lungehliyo, thuthuzelekani kunje ntlanga zonke. Kuba nje sesikule ngxubakaxaka kungenxa kaAdam ongazange adlis’ubomi. Thina sisonke apha siyanzala ka Adam, yavani incwadi yebhayibhile xa isithi “Ubugwenxa boyise ndibuvelela konyana’”. Ngalomazwi ndizama ukosula inyembezi kwabantliziyo zidandathekileyo. Inkosi mayisikelele amazwi nemithandazo ethe yawa kulendawo, ngelika Yesu Kristu igama. Amen.

[Kusendleleni ebuya emadlakeni. Abantu bayokuhlamba izandla endlini ka Ma’Nyawuza apho ubuphumele khona umzimba wentombi ka Nokhanyo.]

Sizwe: (ezithethela) Inoba uS’busiso no Lindile babanjwe yintoni kuba bekufanele babelapha namhlanje. Andisokuze ndizixolele ngento endiyenze kudadwethu ngenxa yabahlobo.

[Esacinga njalo akhwazwe ngu Yamkela ohlala eWhite Park, ongumhlobo ka Lindile no S’busiso.]

Yamkela: Ingaba uvile phofu ngokwenzeke ngentseni yanamhlanje?

Sizwe: Yinto eyintoni leyo?

Yamkela: US’busiso no Lindile babanjelwe ukufunyanwa beneziyobisi, babanjwe namhlanje erenkini.

Sizwe: (othukile) Bendingayazi lonto, ndiyaqal’uyiva ngoku ngawe! Ndandibaxelela qha ke kuthwa ayinqandwa inkomo enetshoba.

Ncokola: Uziva njani ngalento yenziwe nguSizwe? Ungamtyhola ngokubangela ukufa kukaSisipho? Xhasa.

***