(Lapeng la Mpiletseng, Lesodi o mo etetsi, ba dutse ka ntlong)

Lesodi: Goreng o rile ketle mo?

Mpiletseng: (wa mo lebelela) Aowa kego hlolosetsi.

Lesodi: Gona ge monna wago a ka tsena bjalo ketlo ba waga mang nna?

Mpiletseng: Lesodi.Nke o tlogele gohlwa o ikopisa hlogo.

Lesodi: Bjang ka gore kea botsisa.

Mpiletseng: ( ka boleta) Lesodi, ke nagana gore o tlaba monna wa kwisisa seo kego boleditseng sona.

Lesodi: (o lebane le yena ka mahlo) go o botsa nnete ke gore a ke se tsebe seo o mpileditseng sona.

Mpiletseng: (wa ema e bile o mo swara ka letsogo) Golokile. Ke kgopela o ntshale morago.

Lesodi: (ba ema bobedi bja bona) Ke gore sebeletswa sa gona se a tshosa, wa mpiletsa ka kamoreng ya borobalelo.

Mpiletseng: (ba tsena bobedi bja bona) Ke kgopela go kunupulla di kunupi.

Lesodi: (A kgohlola mahlo) Dira.

(Pele a tswelapele, a mmetha ka tladi molongwana)

(Lesodi a mo swara, a mo ngamarela)

***

O nagana lerato la Lesodi le Mpiletseng ke le bjang?