(Tamariri a bolele nnete gore monna wa gagwe Lesodi o kase morago ga gore Matome a mmotsise)

Matome: Bjalo o tlo bowa neng moo Gauteng?

Tamarisi: Ke kgolwa gore a na beke ye a kana a tla ka gore a tsea dikobo tsa gagwe ka moka.

Matome: Le bjalo a kase di tsee, nkere o soma Ga Sekomane.

Tamarisi: Ee.Kgane o go tshepisitse eng goba o be we tlo mohlola fela?

Matome: Aowa.Sa le a re o tlatla a mpona ka mabapi le mosomo.

Tamarisi: A re mosomo o dirang?

Matome: O rile kua a somang go nale sekgoba sa mosomo bjalo o be a naganne nna gore nka tsena.

Tamarisi: (o mo lebelela kago utswa) Aow! Bjalo a go matome.O tlatla o bowa.

Matome: Bjalo a lena nomoro tsa gagwe tsa mogala?

Tamarisi: Di gona, a wa mo tsiba Lesodi gore o nale tshele.

Matome: Ka eng?

Tamarisi: O rile motho a nyaka dinomoro tsa gagwe o swanetsi gore a tle a bolele le yena pele.

Matome: (wa sega) Eupsa nna wa ntseba, o ra gore phoso e mo kae ka gore wa ntseba.

Tamarisi: Ee wago tseba.Lege a sago botsa gore motho wa ntseba goba a ntsebe o ra gore wena nka gofa a ketlo thoma tshele?

Matome: Aowa eupsa wa kwagala.Gona e re ke sepele ke tlatla ke bowa gape ( wa ema )

Tamarisi: Ee aowa golokile.

Matome: (wa sepela) Agee, le sale gabotse.

***

Ga o nagana Tamarisi otla itse ka taba ya monna gae?