(Raesetja o itokisetsa goya mabenkeleng gola Paledi Mall.Matome wa mo sekisa gore o dirang fao)

Raesetja: (o befetswe lao siisa) Kgane ao tsebe mabenkeleng go dirwa eng?

Matome: Kea tseba.Fela ke makatswa ke gore goreng o sa nyake goya lenna fao.

Raesetja: Matome! Ke nale mengwaga ye mebedi ke dula le wena, a ke gopole nkile wa nyaka goya lenna mabenkeleng.

Matome: Ee.kgane go pala kae gore ke thome goya le wena?

Raesetja: (ka tlabego) O dirang lenna?

Matome: O nyaka goreng?

Raesetja: ke nyaka go botsisa gore o dirang lenna ka gore le tshelete a re nayo yao reka direkarekane.

Matome: (a mo lebelela ka mahlong, a ba a mosupa) Bjalo wena o dirang fao ka gore tshelete a e go?

Raesetja: (Wa lea lea ka mahlo) Matome gora gore ao rate ge kere kea tswa. Kgane o gopolang se segolo?

Matome: Aowa, o bolela gabotse gore tshelete a e go.Ke ipotsisa gore mabenkeleng wa bjang mola selo sago reka se sego.

Raesetja: Golokile Matome. (a inamisa hlogo fase) a ke saya, nkere o nyaka ke sa ye felo.

Matome: Bona moo mogatsaka.Nna a kere a kenyake o sepela, kere o ya bjang mola tshelete o se nayo?

***

Ga o nahana ke hobaneng Matome a nyaka go ya mabenkeleng le Raesetja?