(Mpiletseng o bolela le Lesodi a e ka ntlwaneng ya botswelo mare)

Lesodi: (Ka manyami) Naa ge o re o ya kua kliniking o ra bjang?

Mpiletseng: (ka boleta) Aowa, nkere ke nyaka gore ba lekole geba ke imile goba a ka ima.

Lesodi: Bjalo o ka hwetsa gore o imile?

Mpiletseng: (wa tlabega) Eng? Kgane mpa ye monya wa yona a se wena?

Lesodi: Ke nna.Eupsa wa tseba gore ke nale mosadi nkere.

Mpiletseng: Ee ke tseba gabotse thwii.Kgane wena o naganne bjang ka mpa ye?

Lesodi: (a bolelela fase) Ish, nna a ke tsebe go bolela nnete.

Mpiletseng: Golokile mpotse moo.Kgane nako tse o bego o robetsi lenna o sa thibela, o be o sa letela gore ketlo ithwala?

Lesodi: Go bolela nnete kebe ke ipotsa gore o thibetsi.

Mpiletseng: Bjalo o bona phoso e le ya mang ka gore a se o mpotsise gore ke thibetsi goba bjang?

Lesodi: (ka bogale) bona moo, ke kgopela gore o ntshe mpa yeo.

Mpiletseng: (wa makala) O reng?

Lesodi: O nkwile gabotse.

Mpiletseng: Lesodi.Nna yeo taba nkase kgone.Ke ya kliniking ko lekola mpa, nka humana ke imile ketlo go tsibisa.

Lesodi: (o befetswe) Ee waya goba ao ye, kgetho kea gago.

Mpiletseng: Le bjalo ketlo ya.Ka humana gole bjalo, wena wa gana mpa, wa gana lego hlokomela ngwana, ke ya go bula molato.

Lesodi: Golokile sepela.Eupsa o tsebe gore go tlo nkga gosa bola bjalo.

Mpiletseng: Tseo ke polelo fela.

***

Re bolelle: A ho siame ho dira thobalano o sa thibela?