(Sefatanaga sa Josefate se ema gare ga lešaba la batho. O fologa le monna yo a aperego bjalo ka ngaka ya setšo. Setšhaba se a goa.)

Josefate: Ke a leboga magagešo. Yo ke ngaka Nkarabe. Ke leboga kgotlelelo ya lena ka go nkemela. Ngaka re a lla. Re thuše.
Ngaka Nkarabe: (O tšholla ditaola ka direto) Heei! Haaa! Heei! Haaa banna, ke re bulang ditsebe hle banna!
Setšhaba: Re a go kwa Ngaka!
Ngaka Nkarabe: Ke bona monna. Monna wa mmele. Le a nkwa na?
Setšhaba: Re a kwa Ngaka!
Ngaka Nkarabe: Monna wa dikgwebo le a nkwa na?
Setšhaba: Re a kwa Ngaka!
Ngaka Nkarabe: Banna ke re monna yo o khumile le dinala ka madi a bana ba lena. Banna le a nkwa na!
Setšhaba: Re a kwa Ngaka!
Ngaka Nkarabe: Ngwana o a phela, efela o tswaleletšwe gare ga leswiswi. Matšatši a gagwe a badilwe. Ba nyaka go mmolaya. Le a nkwa na!
Setšhaba: Re a kwa Ngaka!
Ngaka Nkarabe: Ke re monna yoo o dula gona mo mmotong wa lena!
Setšhaba: (Ba ya hebaheba.) Ah! Ke Phalane!
Moswa: (O a goelela.) Na ekaba ke Mna Phalane?
Josefate: Go molaleng. Re swanetše re molate gona bjale! (O ponyetša Ngaka leihlo.)
Setšhaba: (Ba goa ka pefelo.) A latigwe! Whoaaa! Whoa! Ehhh!

***

Re botše: Naa o dumela go ngaka tša setšo? Gobaneng o realo?