(Semaumau o fihlile ga Realotšha mo ba beilego Mosima. O leka go leletša Realotšha mogala eupsa ga o arabiwe ke motho. O tsena ka moo ba fihlilego Mosima gomme a mo hlaba nelete. Ge a fetsa a mo rwala. Banna ba molao ba utolloga mo ba bego ba iphihlile. Ba mo supa ka dithunya.)

Lefokisi Senepe: Ela monna, ema ka tsela yona yeo. O swerwe monna. Tseba gore o na le tokelo ya go homola. Se sengwe le se sengwe se o se bolelago se ile go šomišwa kgahlanong le wena kgorong ya tsheko. (O a swarwa.)

Mmago Mosima: Joo ngwanaka! Mosima ngwanaka, ke wena? (O mo gokara ka lethabo.)

***

(Maphodisa a ile a swara batho ka moka bao ba amegago go tšhabišweng ga Mokgadi le Mosima. Morena Semaumau o ile a ahlolelwa mengwaga e lesome kgolegong mola Josefate a pharilwe ka kahlolo ya mengwaga ye seswae. Ge e le Realotšha yena a fiwa mengwaga ye masomepedi ka ge e be e se mathomo a dira molato wa mohuta wo. Ngaka Nkarabe le yena o ile a golegwa. Mosima le Mokgadi ba ile ba hwetša thušo gomme kgopolo tša bona tša boela sekeng.)

***

Re botše: Naa ke eng se o ithutilego sona ka tiragatšo ye?