(Go fetile matšatši a mararo mola Mokgadi a hwetšagalago. Sehlophana sa baswa se kgobakana seterateng. Ba bolela ka kotsi yeo e hlagetšego Mokgadi. Ba kwana gore ba swanetše go thoma go tsoma Mosima. Baetapele ba bona elego Thabang le Josefate ba kwana le kgopolo yeo.)

Thabang: Dumelang badudi ba naga ya gešo.
Setšhaba: (Ka seboka.) Mmmh! Re a dumela! Le wena dumela!
Thabang: Ga se sephiri gore ngwana mma o thopilwe, Mokgadi o bonagetše le ge a lahlegetšwe ke kgopolo magagešo. Se se ra gore le Mosima a kaba a e sale gona gona mo nageng ye.
Thabiso: Re swanetše go putukutša motse ka motsana, monna Thabang!
Thabang: O opile kgomo’naka monna. Re šwanetše re tsene motse ka motse. Mma o a sohlega ka mola gae. Na e kaba bana ba borena ba tla thoma go nyamalala ka tsela ye?
Setšhaba: Aowa! Yeo e ka se kgonege!
Thabiso: Le ga tee! Re swanetše re putukutše gohle!
Josefate: (Ka letšhogo) Aowa baswa ba gešo. Fodišang maswafo hle. Ke na le leano.
(Ba goa sa mmaletee.) Ke leano la eng?
Josefate: Go na le nkadingala yo mongwe a ka re thuša ka bothata bjo. Nna nka mo tliša ka ponyo ya leihlo mo. Ke tla tšea sefatanaga saka gona bjale gomme ka mo lata. Morago ga metsotso e lesome ke tlabe ke boile.
Moswa: (O a goelela) Etla le yena o tlogele go dikadika monna!
Josefate: Go lokile. Ebile le seke la ba la tšhoga ka ditefelo. Nna ke tla mo lefela.

(Setšhaba se goa ka lethabo.)

Thabang: Tate Josefate, ba lapa lešo ba ka leboga kudu ge le ka dira seo.

(Josefate o a sepela. Setšhaba se šala se opela.)

***

Re botše: O nagana eng ka monna yo Josefate? Ke lentšwi lefe le tee le o ka mo hlalošago ka lona?