(Mmago Mokgadi o patlame setupung ka pelo e bohloko, ebile o šitwa le ke go kwa gore sefatanaga sa maphodisa se eme seferong sa gagwe.)

Lefokisi Senepe: Thobela mohumagadi.
Mmago Mokgadi: (O a tsoga.) Re a lotšha banna ba molao.
Lefokisi Senepe: (O dula setulong kgauswi ga mošomi ka yena.) Mma, morwadinyana wa gago re mo hweditše. Lesogana tsoko le mo hweditše a rapaletše ka moeding.
Mmago Mokgadi: Joo Ramasedi! Ke a leboga… o kae ngwanaka bjale, Lefokisi?
Lefokisi Senepe: Gona bjale o kua bookelong. Dingaka di sa mo hlahloba, mma. Re tlile mo go tla go o tšea.
Mmago Mokgadi: (O emelela ka lebelo) A re sepeleng Lefokisi.
Lefokisi Senepe: Emang gannyane, mma. Go na le se sengwe se le swanetšego go se tseba.
Mmago Mokgadi: Ke eng sona seo?
Lefokisi Senepe: Mma, ngwana wa lena o lahlegetšwe ke monagano. Ga a kgone go bolela. Se se ra gore ga go ka tsela ye re ka hwetšago bathopi ba gagwe. Ka fao re swanetše go mo fihla mo a bolokegilego.
Mmago Mokgadi: Aowa Lefokisi (O alla.).
Lefokisi Senepe: Ke maswabi, mma. A re sepeleng le ye go mmona.

(Ba emelela ba sepela.)

***

Re botse: Naa o nagana gore Mokgadi o bolokegile?