(Mna Semaumau o a tsoga, o leletša Mna Realotšha mogala go mo tsebiša seo se diregilego.)

Semaumau: (Mogaleng) Monna Realotšha, ngwanyana yola o mpethile hlogo ka tšhipi gomme a tšhaba. Eish! (O swara hlogo ka bohloko.) Monna ke re o tšhabile. Ga ke tsebe le nna gore re ile go dira bjang. Bona, ke tseleng ke a tla. Re tla bolela ge ke fihla.

(Sefatanaga sa Semaumau se tupiša lerole se lebile ga Realotšha gomme se tupišetša lesogana la go diša leo le gapago dipudi ka thoko ga tsela. Dipudi di tšhabela ka leopeng gomme lesogana le a di kitimisa. Le bona Mokgadi a rapaletše fase ka moeding. Le leka go mo tsoša eupša Mokgadi ga a šikinyege. Lesogana le kitimela gae ka lebelo.)

***

Re botše: Naa o nagana gore ke gona ge o fedile ka Mokgadi?