(Moruti Phaahla o kgothatša Mmago Mosima le Mmago Mokgadi.)

Moruti Phaahla: Bana bešo, ye ke nako ya gore re tiye moyeng. Bana ba lena ba tla boa. Tshepang Morena. Lekang go ja hle.
Mmago Mosima: Moruti ekaba ge nna ke eja ngwanaka yena o jele? Ngwanaka o nwele mo a lego gona?
Moruti Phaahla: Tshepang Morena. Ke dumela gore O na le yena.
Mmago Mosima: Ruriruri ditšie di njetše ngwana.
Moruti Phaahla: A re rapeleng.
Mmago Mokgadi:Moruti Phaahla: Dumelang bomme. A re rapeleng gore Morena a ba boloke hle.
Mmago Mosima: Go lokile Mmago Mokgadi, a re rapele ngwanešo.

(Ba rapela. Ka go le lengwe Mokgadi o sethokgweng o a tšhaba. O fela a gadima morago go bona gore Mna Semaumau ga bonale na. Ge a re phaphara, o ikhwetša a lebane le moedi. O fofela ka moeding eupša ka madimabe o a thelela gomme a betha leswika ka hlogo.)

***

Re botše: Naa maikutlo a gago ka se se diregago ga bjale ke afe?