(Mna Realotšha o leka go hlaba Mosima ka nelete eupša seokobatši se fedile ka gare ga yona. O romeletša Josefate go ya go reka tše dingwe.)

Realotšha: Ela monna, gape dilo tše di fedile.
Josefate: Ga gona bothata. Mphe tšhelete ke ye go reka. Akere wa bona mogwera wa gago ga a re botše gore go direga eng ka kgarebe yela ye nngwe.
Realotšha: (O mo fa tšhelete.) Tlogela go balabala monna, tšea še yona.

(Josefate o tšea tšhelete gomme o a tšwa.)

***

Re botše: O nagana gore leano la banna ba le tla atlega go ya le ka mo ditaba di thomago goba ka gona?